Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki przetargu na : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II -Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.

nowa podstrona, dodana 2012-01-10

Głuchołazy: przetarg na : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II -Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne.
Numer ogłoszenia: 8618 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409520 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391847, faks 077 4391743.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przetarg na : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II -Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów : Pakiet I - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące, roczne zapotrzebowanie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.50.00.00-9, 36.67.33.00-2, 24.43.16.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I - produkty do utrzymania czystości,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henry Kruse Sp. z o.o., kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23095,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23095,43

 • Oferta z najniższą ceną: 23095,43 / Oferta z najwyższą ceną: 23095,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Henry Kruse Sp. z o.o., Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5069,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5069,11

 • Oferta z najniższą ceną: 5069,11 / Oferta z najwyższą ceną: 5069,11

 • Waluta: PLN.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  10-01-2012 11:59
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 458
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: