Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawy: Produkty stosowane w inkontynencji, materiały opatrunkowe oraz jednorazowe materiały medyczne.

nowa podstrona, dodana 2013-10-23

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów :

Pakiet I- produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,

Pakiet II – Materiały opatrunkowe, Pakiet III – Jednorazowe materiały medyczne

dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach

 

Ogłoszono:

-w dniu 23.10.2013r. pod nr 431120 – 2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl

 

I. Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

E-mail: zol-gl@wp.pl

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony 

III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany  faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl.

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Dyrektor – Jolanta Nowakowska (077)4391 847

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia;

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet I  33.14.10.00-0 – Inkontynencja

Pakiet nr II 33.14.10.00-0 3.14.00.00-3 - materiały opatrunkowe

Pakiet nr III 33.14.10.00-0 – Jednorazowe materiały medyczne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ, Załącznik nr 4– Pakiet III  Formularz asortymentowo cenowy.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II lub III), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Termin wykonania zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania umowy. 

 

VI. Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

 

VII. Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto – 100%

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 08.11.2013r. do godz. 10:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 08.11.2013 roku o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego

IX. Termin związania ofertą : 30 dni


 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głucholazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 23.10.2013r.
Metryczka
 • wytworzono:
  23-10-2013
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-10-2013 09:50
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 405
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: