Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na remont korytarza na parterze budynku ZOL Głuchołazy

nowa podstrona, dodana 2013-09-30

Przetarg nieograniczony na remont korytarza na parterze  budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Ogłoszono:

- w dniu 2013-09-30 pod nr 199829 - 2013 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gluchilazy.pl 

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póżn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych do niej, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia;     

Pakiet I

- korytarz na parterze budynku - wyrównanie ścian, wykonanie gładzi gipsowych, malowanie ścian i sufitów.

  Pakiet II

- korytarz na parterze budynku - dostawa i montaż poręczy oraz systemów ochrony ścian.

KODY CPV:

45.44.21.00

45.21.52.13

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie na całe pakiety.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : od  04.11.2013r. do 23.11.2013r.

Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 21.10.2013 r. do godz. 10:00,

- Sekretariat

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 21.10.2013 roku o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

Podmiot udostępniający: Zol SPZOZ w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 30.09.2013r.
Metryczka
 • wytworzono:
  30-09-2013
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  30-09-2013 13:49
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  10-10-2013 08:06
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 452
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: