Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do utrzymania czystości i środki antyseptyczne i dezynfekujące.

nowa podstrona, dodana 2012-12-13

Dostawa artykułów :
Pakiet I- Produkty do utrzymania czystości,
Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach
 
Ogłoszono:
-w dniu 13.12.2012 pod nr 507888 - 2012 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
 Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 77 4391743 , godziny pracy: 7:00 –14:35
 
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet I 39800000-0 Produkty do utrzymania czystości
Pakiet nr II 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia :  do 31.12.2013r..
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  
       warunków;
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art.24 - Ustawy Pzp.
 
 Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
  
 Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 100%
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 21.12.2012 r. do godz.09:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 21.12.2012r. roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .
Termin związania ofertą : 30 dni
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

 

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ w Głuchołazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 13.12.2012r.
Metryczka
 • wytworzono:
  13-12-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  13-12-2012 10:50
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 459
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: