Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na roboty budowlane - wymiana drzwi i pokrycia podłóg.

nowa podstrona, dodana 2012-08-30

Wymiana drzwi oraz pokrycia podłóg w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.”

Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest:

1.      Demontaż istniejącej stolarki  w pokojach 104, 105, 106, 107, 109, 112,

2.      Dostawa i montaż nowych drzwi w pokojach 104,  106, 109, 112,  

3.      Dostawa i montaż nowych drzwi wzmocnionych ( antywłamaniowych ) w pokoju 105.

4.      Demontaż istniejących pokryć podłóg w pokojach 102, 103, 115. 

5.      Wykonanie podłoży podłóg w pokojach 102, 103, 115.

6.      Pokrycie podłóg wykładziną z tworzyw sztucznych – PCW w pokojach 102, 103, 115 w oparciu o projekt – załącznik nr 5.

Drzwi aluminiowe bez przegrody termicznej, białe, panel wypełniający z jedną poprzeczką. Drzwi wyposażone w 1 zamek z dwustronną klamką oraz wkładką patentową. Wysokość drzwi 210 cm, szerokość skrzydła w świetle 90 cm.

Drzwi aluminiowe antywłamaniowe spełniające normę ochrony pomieszczeń księgowości.

Wykładzina  heterogeniczna obiektowa PVC, antystatyczna SD -  gr. 2 mm, o podwyższonej antypoślizgowości R10, warstwie użytkowej 0,7 mm.

Ogłoszono:

- w dniu 30.08.2012 pod nr 322676 - 2012 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego;

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia;

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. 

 

III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - sekretariat

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

 3.Osobami uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:

a)      Dyrektor Jolanta Nowakowska– tel. (77) 4391 847,               

b)      Tomasz Rudnicki - tel. (77) 4391 743.

 IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

Wspólny słownik zamówień

CPV – 45.42.11.00-5   - instalowanie drzwi ,

CPV – 45.43.21.11-5   - kładzenie wykładzin elastycznych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

V. Termin wykonania zamówienia :  do 30.11.2012r.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych   warunków;

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp.

 

VII. Informacje na temat wadium;

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert   w wysokości: 2.000zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

VIII. Kryteria wyboru oferty;

 

Cena brutto  - 100%

 

IX. Miejsce i termin składania ofert; 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 21.09.2012 r. do godz. 09:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 21.09.2012 roku o godz. 09:05 siedzibie zamawiającego .

 

X. Termin związania ofertą : 30 dni 

 

XI.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

XII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  30-08-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  30-08-2012 11:54
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  10-09-2012 07:40
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 375
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: