Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach

nowa podstrona, dodana 2012-08-01

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach

Ogłoszono:

- w dniu 2012-08-01 pod nr 280442 - 2012 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl 

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia;                                                          

GR.I    15200000-0                RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 

GR.II  15100000-9                PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE                                    

GR.III 15800000-6                PIECZYWO ŚWIEŻE             

GR.IV 15300000-1                OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE,  

                                               ZAKONSERWOWANE      

GR.V  03100000-2                RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym, przyprawy,   

                                               tłuszcze, słodycze, kasze, mąki, makarony, itp.

GR.VI 15500000-3               PRODUKTY MLECZARSKIE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : od  15.09.2012r. do 14.09.2013r.

Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 31.08.2012 r. do godz. 10:00,

- Sekretariat

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 31.08.2012 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  01-08-2012 13:28
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  07-08-2012 10:07
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 465
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: