Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .

nowa podstrona, dodana 2012-03-26

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .

 

Ogłoszono:

- w dniu 26.03.2012 pod nr 92934-2012 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych do niej, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:

Dyrektor Jolanta Nowakowska - tel. (077) 4391 847, Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  s.p.z.o.z. w Głuchołazach w  asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr  2 do SIWZ.  Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne. Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :  do 30.04.2013r.

Informacje na temat wadium

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;  

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 16.04.2012 r. do godz. 12:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 16.04.2012 roku o godz. 12:05 w siedzibie zamawiającego .. 

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

Zawartość ofert;

Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy,  załącznik nr 3 - 4  wzór oświadczeń,  załącznik nr 5 – wzór umowy

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2012
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  26-03-2012 11:51
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  26-03-2012 11:59
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: