Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do utrzymania czystości dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .

nowa podstrona, dodana 2011-12-02

Dostawa artykułów :
Pakiet I- Produkty do utrzymania czystości,
Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach
 
Ogłoszono:
-w dniu 02.12.2011 pod nr 409520 - 2011w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
 Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 77 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
www.zol-gl.biuletyn.info.pl– dostęp bezpłatny.
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet I 24.50.00.00.-9, 36.67.33.00-2– Produkty do utrzymania czystości
Pakiet nr II 24.43.16.00-0 - Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia :  do 31.12.2012r..
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  
       warunków;
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art.24 - Ustawy Pzp.
 
 Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
  
 Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 85%
Jakość – 15%
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 22.12.2011 r. do godz. 11:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 22.12.2011r. roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego .
Termin związania ofertą : 30 dni
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

 


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  02-12-2011
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  02-12-2011 14:29
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  05-12-2011 10:00
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 298
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: