Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Wymiana drzwi w budynku Zakładu Opiekuńczo ? Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

nowa podstrona, dodana 2011-11-02
 

 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, na parterze budynku w pomieszczeniach nr 101, 102, 103, 115, 116 w oparciu o projekt – załącznik nr 5. Drzwi aluminiowe bez przegrody termicznej, białe, z szybą zespoloną bezpieczną mleczną w proporcji 1/3 wielkości skrzydła szyba w 2/3 panel wypełniający z jedną poprzeczką. Drzwi wyposażone w 1 zamek z dwustronną klamką oraz wkładką patentową. Wysokość drzwi 220 cm, szerokość skrzydła w świetle 100 cm. 
Ogłoszono:
- w dniu 02.11.2011 pod nr 360362-2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia;
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. 
III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - sekretariat
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3.Osobami uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:
a)      Dyrektor Jolanta Nowakowska– tel. (77) 4391 847,               
b)      Tomasz Rudnicki - tel. (77) 4391 743.
 IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
Wspólny słownik zamówień
CPV – 45.42.11.00-5   - instalowanie drzwi ,
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
V. Termin wykonania zamówienia :  do 27.12.2011r.
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych   warunków;
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp.
 
VII. Informacje na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert   w wysokości: 1.000zł (słownie: jeden tysięcy złotych).
 
VIII. Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%
 
IX. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 23.11.2011 r. do godz. 09:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 23.11.2011 roku o godz. 09:05 siedzibie zamawiającego .
 
X. Termin związania ofertą : 30 dni 
XI.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 


Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2011
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  02-11-2011 12:48
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 285
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: