Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach

nowa podstrona, dodana 2011-10-21

 

Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .
 
 
Ogłoszono:
-w dniu 21.10.2011r. pod nr 346736 - 2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
(CPV 93100000-0 )
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia :  do 01.12.2011r. do 30.11.2013r.
 
Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 70%,
Technologia prania – 20%,
Sposób konfekcjonowania prania, rozliczenie wagowo-ilościowe   - 10%
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 15.11.2011 r. do godz. 11:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 15.11.2011 roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego ..
 
Termin związania ofertą : 30 dni
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
 
Zawartość ofert;
Oprócz dokumentów wymienionych w SIWZ wszystkie oferty powinny zawierać:
 
 Załączniki do SIWZ:
 
  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
  Załącznik nr 2 – formularz cenowy,
  Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy,
  Załącznik nr 4 – zatwierdzony wzór umowy. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2011
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  21-10-2011 14:03
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 364
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: