Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .

nowa podstrona, dodana 2011-08-03
 

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach .
 
Ogłoszono:
- w dniu 03.08.2011 pod nr 229132-2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00
 
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . Cena SIWZ 20 zł. brutto.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:
 Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
                                                           
GR.I   15100000-9  PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
GR.II  15200000-0  RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 
GR.III 15300000-1  OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, ZAKONSERWOWANE
GR.IV 15500000-3  PRODUKTY MLECZARSKIE
GR.V  15800000-6  PIECZYWO ŚWIEŻE
GR.VI 03100000-2  RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym, przyprawy, tłuszcze, słodycze, kasze, mąki,
                                  makarony, itp.
             15400000-2, 15600000-4, 15800000-6.
 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia :  do 14.09.2012r.
 
Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 31.08.2011 r. do godz. 10:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 31.08.2011 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego .
 
Termin związania ofertą : 30 dni
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
 
Zawartość ofert;
 
 Załączniki do SIWZ: 
  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy,  załącznik nr 3 - wzór oświadczenia, załącznik nr 4 - wzór oświadczenia, załącznik nr 5 – wzór umowy
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  03-08-2011
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  03-08-2011 14:17
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  20-08-2011 20:21
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 259
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: