Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedz na zapytanie do postępowania na produkty stosowane w inkontynecji i materiały opatrunkowe - ZP 1/03/2010

nowa podstrona, dodana 2010-11-09
 

W  postępowaniu przetargowym nr ZP 1/1/2010 na na zakup produktów stosowanych w inkontynencji i środków pielęgnacyjnych, materiałów opatrunkowych dla  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach wpłynęły zapytania do SIWZ.
Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zbiorczej na wszystkie zapytania.
  
 
Pakiet nr I
 
Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści pielucho majtki rozmiar L o obwodzie pasa 100 – 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
 
Odpowiedz - Tak
 
Pakiet nr II
 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podział zadania do pozycji nr 15 włącznie i od 16-39? Nowa postać pakietu umożliwi Wykonawcy przystąpienie do przetargu i zaoferowanie konkurencyjnych cen.
 
Odpowiedz - Zamawiający nie wyraża zgody.
 
Pytanie dot. umowy § 6
1. Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie zapisanych w umowie kar umownych do wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki. Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażące wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej.
(B. Księżopolski, Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody.
 
Odpowiedz - Zamawiający uważa zapis w § 6 umowy za uzasadniony. Kara umowna pokrywa faktyczne koszty jakie Zamawiający musi ponieść nabywając brakujące mu produkty u komercyjnych dostawców.
 
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jeśli nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT)?
 
Odpowiedz - Zamawiający żąda by ceny w trakcie trwania umowy nie uległy zmianie.
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2010
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  09-11-2010 09:42
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 410
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: