Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na produkty stosowane w inkontynecji i materiały opatrunkowe

nowa podstrona, dodana 2010-11-02

 

Dostawa artykułów :
Pakiet I- produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,
Pakiet II – Materiały opatrunkowe,
dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach
 
Ogłoszono:
-w dniu 02.11.2010r. pod nr 352854 - 2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO
 
III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany  faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
Dyrektor – Jolanta Nowakowska (077)4391 847
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet I .21.22.00.00-1– Inkontynencja
Pakiet nr II 33.14.00.00-3 - materiały opatrunkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.
 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
V. Termin wykonania zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania umowy. 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  
       warunków;
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art.24 - Ustawy .
 
Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
 
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
-         Jest niezgodna z ustawą
-         Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
-         Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
-         Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
-         Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
-         Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia”, „nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych dokumentów.
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty:
1.  Dokumenty wymagane:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej – w punkcie VII.1., składa:
         1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
1.2. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.2 stosuje się odpowiednio.
 
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
a) oferta winna zawierać dokumenty   dla każdego partnera z osobna
b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Wszystkie dokumenty , o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
VIII. Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
IX. Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia18.11.2010r. do godz. 11:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 18.11.2010 roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego ..
XI. Termin związania ofertą : 30 dni
 
XII.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
          elektronicznej.
 
XV. Zawartość ofert;
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII ogłoszenia, wszystkie oferty powinny zawierać:
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy ( i/lub zał. 3 )
    Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy ( i/lub zał 2 )
3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy – parafowany na każdej stronie
4.Oswiadczenie o spełnianiu warunków
5. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile nie wynikają z  
    przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
6. Próbki – po 1 sztuce każdego oferowanego produktu. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2010
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  02-11-2010 12:27
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 468
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: