Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę lekow dla Zakladu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Glucholazach

nowa podstrona, dodana 2010-04-13

 

Przetarg nieograniczony na dostawę lekow dla Zakladu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Glucholazach .
 
 
Ogłoszono:
-w dniu 13.04.2010 pod nr 103122-2010 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00
 
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany        faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . Cena SIWZ 20 zł. brutto.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
(CPV 24400000-8 )
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin wykonania zamówienia :  do 30.04.2011r.
 
Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%
 
Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 27.04.2010 r. do godz. 12:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 27.04.2010 roku o godz. 12:05 w siedzibie zamawiającego ..
 
Termin związania ofertą : 60 dni
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
 
Zawartość ofert;
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII ogłoszenia, wszystkie oferty powinny zawierać:
 
 Załączniki do SIWZ:
 
  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy
  Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia

  Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  13-04-2010
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  13-04-2010 13:28
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 429
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: