Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach.

nowa podstrona, dodana 2009-08-07

 

Przetarg nieograniczony
Ogłoszono:
-w dniu 07.08.2009 pod nr 270878-2009 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia;
 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.278.000 EURO.
 
III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany  faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . Cena SIWZ 60 zł. brutto.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia.
 
Wspólny słownik zamówień
CPV – 45.00.00.00-7   - roboty budowlane,
CPV – 45.45.30.00-7   - roboty remontowe i instalacyjne,
CPV – 45.43.21.11-5   - kładzenie wykładzin elastycznych.
CPV – 45.42.11.00-5   - instalowanie drzwi ,
CPV – 45.31.00.00-3  - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
V. Termin wykonania zamówienia :  do 18.12.2009r.
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  warunków;
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp oraz spełniający wymogi art. 22 ust. 1 uPzp.
  
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
Nie spełnia chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
1.      1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
3) kserokopie wniesienia wadium.
2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,    że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3 W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)      imienny wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami ma temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej SIWZ);
2)      wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ).
4 Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, winno być dołączone do oferty;
2) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione  w pkt 6.1 ppkt 2, pkt 2 dla każdego z partnera osobno, pozostałe składane są wspólnie.
5 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kosztorys szczegółowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2 niniejszej SIWZ składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenie osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
VIII. Informacje na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert   w wysokości: 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 
IX. Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 28.08.2009 r. do godz. 09:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 28.08.2009 roku o godz. 09:15 siedzibie zamawiającego .
 
XI. Termin związania ofertą : 30 dni
 
XII.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
          elektronicznej.
 
XV. Zawartość ofert;
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII ogłoszenia, wszystkie oferty powinny zawierać:
9. Wzór umowy.
1. Załącznik - „Szczegółowe dane dotyczące zamówienia”
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Przedmiary robót.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
6. Projekty budowlane.
7. Imienny wykaz osób i podmiotów.
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych.

 
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2009
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  07-08-2009 13:40
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 274
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: