Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na leki

nowa podstrona, dodana 2009-03-12

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków.
 
 
Ogłoszono:
-w dniu 12.03.2009 pod nr 59970-2009 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl
 
I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy

 

 

 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 
II. Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisówUstawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.
 
III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany        faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . Cena SIWZ 20 zł. brutto.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
www.zol-gl.biuletyn.info.pl– dostęp bezpłatny.
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
(CPV 24400000-8 )
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
V. Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  
       warunków;
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
 
        PZP tj.
 
1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 
2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
Nie spełnia chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).
 
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 
 1. Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, następujących dokumentów:
a)       aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)       aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert);
c)       Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej zakresu określonego w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
d)       Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy PZP ,
       (wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
        e)    Zezwolenie/ koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
 
 
Za aktualny odpis lub zaświadczenia należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką lub zaświadczeniem w terminie jak powyżej (z pieczątki lub zaświadczenia winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym).
Wykonawcy mający siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce pochodzenia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępują zgodnie z uregulowaniami § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
 
 1. W celu potwierdzenia, posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
        potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących
       dokumentów:
a)       wykazu wykonanych, co najmniej 2 porównywalnych lub większych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie- (potwierdzeniem mogą być referencje)
 
 
 1. W celu potwierdzenia , że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
        wykonanie zamówienia ,zamawiający żąda:
            a) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,w których Wykonawca 
                 posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
                 kredytową wykonawcy (wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
                 składania ofert) Wymagana przez Zamawiającego wysokość środków finansowych lub zdolność 
                 kredytowa –200.000 zł.
                Informacja banku musi jednoznacznie określać, że Wykonawca dysponuje środkami lub zdolnościami 
                kredytowymi co najmniej w wymaganej kwocie.
 
 1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zamawiający żąda:
a)        dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych odrębnymi przepisami aktualnych świadectw w zakresie przedmiotu zamówienia (np. świadectwo dopuszczenia do obrotu wydane przez Instytut Leków, świadectwo rejestracji wydane przez Ministerstwo Zdrowia lub inny dokument potwierdzający wpis wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 126, poz .1380 z późn. zm.). Ze względu na szeroki asortyment produktów objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza złożenie w miejsce w/w dokumentów stosownego oświadczenia, z którego będzie wynikało, że Wykonawca oferuje Zamawiającemu produkty posiadające aktualne dopuszczenie do obrotu w kraju i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego;
 
 1. Informację o podwykonawcach, zgodnie z cz. XI SIWZ (o ile dotyczy).
 2. Do oferty należy również dołączyć:
       a)Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Formularz asortymentowo-cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2
       c)Certyfikaty CE
 
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy) lub upoważnioną przez niego osobę/osoby. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Firmy.
Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 1. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
 OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty, o których mowa w części VIII ust. 2 dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.
 
OFERTA SKŁADANA PRZEZ KONSORCJUM
 
 1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
 2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
 3. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum:
a)       określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacja umowy,
b)       stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
c)       oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości;
d)       określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
e)       wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji,
f)        określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
g)       stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
 1. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w części VIII SIWZ z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w cz. VIII pkt 1 i 2 składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.
 3. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji w cz. VII będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.
 4. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
 
 PODWYKONAWCY
1.        W przypadku kiedy podmiot występuje samodzielnie i zamierza zatrudnić podwykonawców musi ich w ofercie wykazać, podać nazwę i adres podwykonawcy, zakres i wartość prac przewidywanych im do przekazania (część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom).

Dokumenty uwiarygodniające od podwykonawców nie będą wymagane.

VIII. Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
 
IX. Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 10.04.2009 r. do godz. 12:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 10.04.2009 roku o godz. 12:05w siedzibie zamawiającego ..
 
XI. Termin związania ofertą : 60 dni
 
XII.  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
          elektronicznej.
 
XV. Zawartość ofert;
Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII ogłoszenia, wszystkie oferty powinny zawierać:
 
 
 
 
 Załączniki do SIWZ:
 
     Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
     Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo- cenowy
     Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia
    Załącznik nr 4 – wzór umowy  
 
  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

 
E-mail: zol-gl@wp.pl

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2009
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  12-03-2009 13:11
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  23-03-2009 09:07
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 550
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: