Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku ZOL-u

nowa podstrona, dodana 2008-06-25

Uwaga: w dniu 2008-07-09 poprawiono pomyłkę w przedmiarze robót w części budowlanej.
Przetarg na termomodernizację budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach
Numer ogłoszenia:140779 - 2008 ; data zamieszczenia: 25.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane
 

 Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00
 Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 278 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisówUstawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany        faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . cena 60 zł + koszty wysłki.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
www.zol-gl.biuletyn.info.pl– dostęp bezpłatny.
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743   
IV. Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV – 45.00.00.00-7   - roboty budowlane,
CPV – 45.32.10.00-3   - izolacja cieplna,
CPV – 45.33.11.00-7   - instalacje centralnego ogrzewania,
CPV – 45.33.30.00-7   - roboty instalacyjne gazowe,
CPV – 45.31.00.00-3   - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 14.11.2008r..
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych   warunków;
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art.24 - Ustawy .
Informacje na temat wadium;
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert  w wysokości: 30.000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)      w pieniądzu:
- na rachunek Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A oddział Głuchołazy S.A 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041 z dopiskiem: WADIUM – Termomodernizacja ZOL Głuchołazy,
- za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego;
b)     poręczeniach oraz gwarancjach bankowych;
c)      gwarancjach ubezpieczeniowych;
d)     poręczeniach gwarancyjnych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
 Kryteria oceny oferty;
cena - 100% 
  Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 16.072008 r. do godz. 09:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania,
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 16.07.2008 roku o godz. 09:05w siedzibie zamawiającego ..
Termin związania ofertą : 30 dni
 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 


Podmiot udostępniający: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głucholazach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2008-06-25
Kryteria wyboru oferty;
Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2008
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  25-06-2008 16:19
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  09-07-2008 09:20
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 378
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: