Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERY NAJKORZYSTNIEJSZEJ PN – 01.04.2018

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy  ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego w ramach projektu  nr  RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”. PN – 01.04.2018., zgodnie z Zarządzeniem nr  16/2018 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach z dnia 26 września  2018 r. oraz Zarządzeniem nr  22/2018 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach z dnia 23 listopada  2018 r.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. 2017r. poz. 1579) Zakład Opiekuńczy –Leczniczy  Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach, uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert,  tj. do dnia 29.11.2018r., godz. 08:30 do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty złożone przez:.

1. DCMed Sp. z o.o., 53 -609 Wrocław,  ul. Wagonowa 10        

Cena oferty 1 020 900 zł, Oferowany okres gwarancji dla robót budowlanych  78 m-cy.

2. AS – BUD SZAWEŁŁO ADAM, 48-303 Nysa, ul. Makuszyńskiego 8 

Cena oferty 1 589 000 zł, Oferowany okres gwarancji dla robót budowlanych  78 m-cy.

 

W wyniku badania i oceny oferty Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę ( nr1) firmy

DCMed Sp. z o.o., 53 -609 Wrocław,  ul. Wagonowa 10, która jest ważna, zgodna z treścią SIWZ, nie podlega odrzuceniu i na podstawie kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2018
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  20-12-2018 14:48
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  20-12-2018 14:48
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 317
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: