Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach ZP 1/03/2018r

Ogłoszono:

- w dniu 2018-08-17 pod nr 605347-N – 2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-glucholazy.pl

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:

www.zol-glucholazy.pl

Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia;

GR.I      15200000-0                  RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 

GR.II    15100000-9                   PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE                                    

GR.III   15800000-9                   PIECZYWO ŚWIEŻE             

GR.IV   15300000-1                   OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, ZAKONSERWOWANE      

GR.V    15800000-6                   RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym, przyprawy,                          GR.VI 15500000-3                        PRODUKTY MLECZARSKIE

GR.VII 03142500-3                    JAJA

GR.VIII 15331170-9                   WARZYWA I OWOCE MROŻONE   

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : do 14.09.2019r.

Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto – 70%

Termin dostawy – 20%

Termin dostawy po reklamacji 10%

 

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09:00,

- Sekretariat

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09:05, w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

DOCZałączniki-do-SIWZ-2018r.doc
DOCSpecyfikacja SIWZ 2018.doc
DOCUMOWA wzór.doc
XLSGrupa IV owoce i warzywa przetw zał nr 2.xls
XLSGrupa VIII warzywa mrożone zał. nr 2.xls
XLSGr III pieczywo zał nr 2.xls
XLSGr V produkty rożne zał. nr 2.xls
XLSGr VI produkty mleczarskie zał nr 2.xls
XLSGr I ryby przetworzone zał. nr 2.xls
XLSGR II mięso zał 2.xls
XLSCR VII jaja zał nr 2.xls
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2018
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  17-08-2018 10:45
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  17-08-2018 10:47
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 270
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: