Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Produkty stosowane w inkontynencji, środki pielęgnacyjne i materiały opatrunkowe

Produkty stosowane w inkontynencji, środki pielęgnacyjne i materiały opatrunkowe

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów :

Pakiet I – produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,

Pakiet II – Materiały opatrunkowe

dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ

Ogłoszono:

-w dniu 02.11.2017r. pod nr 610413-N – 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych

– w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ Głuchołazy ul Parkowa 9 – tablica ogłoszeń

– na stronie internetowej http://zol-glucholazy.pl/

I. Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

E-mail: zol-gl@wp.pl

Telefon/fax 077 4391743

II. Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony

III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji lub na wniosek przesłany faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

http://zol-glucholazy.pl/

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Dyrektor – Jolanta Nowakowska (077)4391 847

IV. Opis przedmiotu zamówienia;

Pakiet I 33.77.20.00-2 – Inkontynencja

Pakiet nr II 33.14.00.00 -3 materiały opatrunkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II ), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

VI. Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty;

A. Cena – 60%

B. Termin dostawy – 30%

C. Termin dostawy po reklamacji - 10%

VIII. Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 16.11.2017r. do godz. 09:00,

– Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 16.11.2017r. o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego

IX. Termin związania ofertą : 30 dni

Załączniki:

PDFSIWZ Inkontynencja i i opatrunek ZOL 2017.pdf
DOCXFormularz ofertowy załącznik nr 1.docx
XLSXInkontynencja arkusz ilościowo - cenowy Załącznik nr 2.xlsx
XLSXOpatrunki arkusz ilościowo cenowy Załącznik nr 3..xlsx
DOCXOświadczenia Załącznik nr 4 do SIWZ PN.docx
DOCXOświadczenia Załącznik nr 5 do SIWZ PN.docx
PDFWzór umowy załącznik nr 6.pdf
DOCXzal. nr 7 oswiadczenie - grupa kapitalowa.docx
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-11-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  02-11-2017 12:59
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  02-11-2017 13:16
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 295
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: