Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach ZP 1/02/2017r

Ogłoszono:

- w dniu 2017-08-14 pod nr 1572097 – 2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-glucholazy.pl
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:
www.zol-glucholazy.pl
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.
Opis przedmiotu zamówienia;
GR.I 15200000-0 RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE
GR.II 15100000-9 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
GR.III 15800000-6 PIECZYWO ŚWIEŻE
GR.IV 15300000-1 OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE, ZAKONSERWOWANE
GR.V 03100000-2 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym, przyprawy, tłuszcze,
słodycze, kasze, mąki, itp.
GR.VI 15500000-3 PRODUKTY MLECZARSKIE
GR.VII 15200000-0 JAJA
GR.VIII 15100000-9 WARZYWA I OWOCE MROŻONE
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia : do 14.09.2018r.
Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 70%
Termin dostawy – 20%
Termin dostawy po reklamacji 10%

Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 29.08.2017 r. do godz. 09:00,
- Sekretariat
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: do dnia 29.08.2017 r. do godz. 09:05, w siedzibie zamawiającego .
Termin związania ofertą : 30 dni
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

DOCZałączniki do SIWZ 2017r.doc
DOCSpecyfikacja SIWZ 2017.doc
DOCWzór umowy2017.doc
XLSGrupa IV owoce i warzywa przetw zał nr 2.xls
XLSGrupa VIII warzywa mrożone zał. nr 2.xls
XLSGr V produkty rożne zał. nr 2.xls
XLSGr VI produkty mleczarskie zał nr 2.xls
XLSGr I ryby przetworzone zał. nr 2.xls
XLSGR II mięso zał 2.xls
XLSGr III pieczywo zał nr 2.xls
XLSCR VII jaja zał nr 2.xls
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  14-08-2017 16:11
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  16-08-2017 08:22
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 389
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: