Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach ZP 1/1/2017

Ogłoszono:

- w dniu 23.03.2017r. pod nr 49863-2017 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej http://zol-glucholazy.pl/

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy  Telefon/fax 077 4391743.

Tryb udzielenia zamówienia;

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.2164 z puź. zmianami )

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zakładu: http://zol-glucholazy.pl/

3. Osobami uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:

Dyrektor Jolanta Nowakowska - tel. (077) 4391 847,

Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach w  asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr  2 do SIWZ.  Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne. Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze. Pakiet nr III – Leki wydzielone. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych  3 części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :  od 01.05.2017r. do 30.04.2018r.

Informacje na temat wadium

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 90%

Termin dostawy 10%

Miejsce i termin składania ofert;  

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 06.04.2017 r. do godz. 09:00,

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 06.04.2017 roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.


XLSZałacznik nr 2 - wykaz leków 2017 ostateczna.xls
DOCSIWZ leki 2017.doc
 

Uwaga w dniu 27.03.2017r. poprawiono w SIWZ  pkt XVII  OPIS  KRYTERIÓW  I  SPOSOBU  OCENY  OFERT

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2017
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-03-2017 11:58
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  27-03-2017 09:15
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 291
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: