Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów :

Pakiet I- Produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9

Ogłoszono:

-w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 359616 – 2016; data zamieszczenia: 06.12.2016r.

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-glucholazy.pl

 Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

E-mail: zol-gl@wp.pl

Telefon/fax 77 4391743 , godziny pracy: 7:00 –14:35

Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

www.zol-glucholazy.pl

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Opis przedmiotu zamówienia;

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet I 39800000-0 Produkty do utrzymania czystości

Pakiet nr II 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na cały pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia :  od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto – 6o%, termin dostawy – 30%., termin rozpatrzenia reklamacji 10%.

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 20.12.2016 r. do godz.09:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 20.12.2016r. roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

DOCSIWZ..doc
DOCFormularz ofertowy załącznik nr 1.doc
XLSXchemia załącznik nr 2.xlsx
XLSDezynfekcja załącznik nr 3.xls
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCwzór umowy zal 6.doc
DOCzał. nr 7 oświadczenie - grupa kapitalowa.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-12-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  06-12-2016 11:28
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  06-12-2016 11:39
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 347
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: