Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Produkty stosowane w inkontynencji, środki pielęgnacyjne i materiały opatrunkowe

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów :
Pakiet I – produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,
Pakiet II – Materiały opatrunkowe
dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ

Ogłoszono:
-w dniu 15.11.2016r. pod nr 343123 – 2016 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ Głuchołazy ul Parkowa 9 – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej http://zol-glucholazy.pl/

I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 077 4391743

II. Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony

III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji lub na wniosek przesłany faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

http://zol-glucholazy.pl/

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
Dyrektor – Jolanta Nowakowska (077)4391 847

IV. Opis przedmiotu zamówienia;
Pakiet I 33.77.20.00-2 – Inkontynencja
Pakiet nr II 33.14.00.00 -3 materiały opatrunkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II ), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

VI. Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty;
A. Cena – 60%
B. Termin dostawy – 40%

VIII. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 29.11.2016r. do godz. 10:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 29.11.2016r. o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
IX. Termin związania ofertą : 30 dni

DOCXZałącznik-nr-4-do-SIWZ1.docx
DOCXZałącznik-nr-5-do-SIWZ1.docx
XLSZałącznik-nr-3.1.xls
XLSzałącznik-nr-2.1.xls
DOCzal.-nr-7-oswiadczenie-grupa-kapitalowa1.doc
DOCWzór-umowy1.doc
PDFSIWZ.1.pdf
DOCFormularz-ofertowy-załącznik-nr-1.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-11-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  17-11-2016 17:39
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  17-11-2016 17:41
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 265
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: