Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę leków dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Ogłoszono:
- w dniu 02.06.2016r. pod nr 66245 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej http://zol-glucholazy.pl/

Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy Telefon/fax 077 4391743.

Tryb udzielenia zamówienia;
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 i pozostałych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.2164 )

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zakładu: http://zol-glucholazy.pl/
3. Osobami uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:
Dyrektor Jolanta Nowakowska – tel. (077) 4391 847,
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i produktów leczniczych dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach w  asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr  2 do SIWZ.  Pakiet nr I – Leki. Kod CPV 33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne. Pakiet nr II – Produkty do leczenia żywieniowego. Kod CPV 33.69.00.00-3 – różne produkty lecznicze.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 2 części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia :  od 01.05.2016r. do 30.04.2017

Informacje na temat wadium
Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  – 97%
Termin dostawy 3%

Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 20.06.2016 r. do godz. 09:00, Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 20.06.2016 roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączniki:

DOCSIWZ leki II 2016.doc
XLSXZałacznik 2.xlsx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-06-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  02-06-2016 19:22
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 384
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: