Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na produkty do inkontynencji i materiały opatrunkowe

 

 

Wszyscy,

którzy pobrali SIWZ

 

dot.: przetargu nieograniczonego na produkty do inkontynencji i materiały opatrunkowe ZP 3/01/2007 na potrzeby Zakładu Opiekunczo - Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

            Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania jak w tytule oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 164, poz. 1163 ze zm.), informuję  o modyfikacji treści SIWZ.

Poprawione SIWZ znajduję się w załączniku.

Sprostowanie opublikowane przez Urząd Zamówień Publicznych pod nr. 129964/2007

 

Treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

 
informację wytworzył(a): Tomasz Rudnicki
za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
data wytworzenia: 01.08.2006r.

Dostawa artykułów :

Pakiet I- produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,

Pakiet II – Materiały opatrunkowe,

dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego s.p.z.o.z w Głuchołazach

 

Ogłoszono:

-w dniu 03.09.2007r. pod nr 156733-2007 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym s.p.z.o.z w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl

 

I. Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ul. Parkowa 9

48-340 Głuchołazy

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

E-mail: zol-gl@wp.pl

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 137 000 EURO - na podstawie art.10 ust.1 i pozostałych przepisów Ustawy – Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany  w dalszej części –„Ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego - w administracji lub na wniosek przesłany        faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 . Cena SIWZ 20 zł. brutto.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy SIWZ w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl– dostęp bezpłatny.

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743

Pielęgniarka koordynująca  – Jolanta Nowakowska (077)4391 847

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia;

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet I  .21.22.00.00-1– Inkontynencja

Pakiet nr II 33.14.00.00-3 - materiały opatrunkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II  do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. Termin wykonania zamówienia :  od  dnia podpisania umowy do 15.09.2008r..

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych  

       warunków;

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz art.22 Ustawy i nie podlegający wykluczeniu   na podstawie art.24 -  Ustawy tj.:

Art. 22 – Ust. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 24 – Ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili  szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania chyba że niewykonanie lub  nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału  w   zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub  przestępstw skarbowego.

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe  lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

g) spółki komandytowe  oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano  za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwa  popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za  przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na  podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.1-3;

Ust. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego    postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w   dokonaniu tych czynności, chyba że udział tych  wykonawców  w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się  zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt lub art.67 ust.1 pkt.1i2.

b) złożyli  nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3;

d) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub  nie  zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 

Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunki będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

-         Jest niezgodna z ustawą

-         Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

-         Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

-         Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

-         Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

-         Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

-         W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

-         Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia”, „nie spełnia”, na podstawie analizy załączonych dokumentów.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty:

1.  Dokumenty wymagane:

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej – w punkcie VII.1., składa:

         1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

1.2. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.2 stosuje się odpowiednio.

 

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

a) oferta winna zawierać dokumenty   dla każdego partnera z osobna

b)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Wszystkie dokumenty , o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

IX.  Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto – 60%

Jakość – 40%

X  Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia  12.09.2007 r. do godz. 11:00,

- Sekretariat

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 12.09.2007  roku o godz. 11:05 w siedzibie zamawiającego ..

XI. Termin związania ofertą : 30 dni

 

XII.   Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII.  Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XIV.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

          elektronicznej.

 

XV.  Zawartość ofert;

Oprócz dokumentów wymienionych w punkcie VII ogłoszenia, wszystkie oferty powinny zawierać:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz asortymentowo cenowy (  i/lub zał. 3 )

    Załącznik nr 3 do SIWZ -  Formularz asortymentowo cenowy  ( i/lub zał 2 )

3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy – parafowany na każdej stronie

4.Oswiadczenie o spełnianiu warunków

5. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę o ile nie wynikają z  

    przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

6. Próbki – po 1 sztuce każdego oferowanego produktu.

 

 

Głuchołazy, 03.09.2007r.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-07-2004
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  22-07-2004 13:29
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  05-09-2007 17:01
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 438
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: