Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę na transport medyczny – nr. ZP – 1/2/2016

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportu medycznego dla  pacjentów  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego S.P.Z.O.Z. w Głuchołazach.

II. Okres obowiązywania zamówienia:

Zamówienie obowiązuje w okresie od 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

III. Wymagania stawiane oferentowi

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pobranymi materiałami konkursowymi.

2.Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Warunek do spełnienia:

1

Oświadczenie dot. wyposażenia pojazdów oraz kwalifikacji personelu medycznego i kierowców

I. Środki transportu  medycznego muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz.262 z póżn. zm.)

II. Kwalifikacje personelu zgodne
z obowiązującymi przepisami prawnymi niezbędnymi do wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych.

2

Oświadczenie dot. środków łączności

Środki łączności stosowane do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie transportu sanitarnego są w pełni sprawne i dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji.

2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

3.Ofertę wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1) o zapoznaniu się z warunkami konkursu ofert należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz napisem: „Zapytanie o cenę na transport medyczny „

4.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

1

Aktualny odpis z właściwego rejestru

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł

3

Oświadczenie  o nie zaleganiu ze składkami ZUS

Oświadczenie Oferenta.

4

Polisa ubezpieczeniowa OC i NW proponowanych pojazdów

Oświadczenie Oferenta.

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie kserokopii. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Oferenta-własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem” oraz pieczęć firmowa lub imienna i data. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów lub złożenie go w niewłaściwej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

Oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej przez cały okres trwania umowy.

V. Składanie ofert.

Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć  do dnia 23.03.2016r. do godz. 09:00  w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

VI.Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2016r. do godz. 09:05  w Sali konferencyjnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego s.p.z.o.z. w Głuchołazach.

VII. Związanie ofertą

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

VIII. Warunki konkursu.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać:

 • Tomasz Rudnicki – Dział Zamówień Publicznych
 • Jolanta Nowakowska – Dyrektor

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00 w siedzibie Zamawiającego.

IX. Istotne warunki umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.

DOCXZałącznik Nr 1 ZP – 1/2/2016.docx
DOCXZałącznik Nr 2 ZP – 1/2/2016.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2016
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  11-03-2016 18:12
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 427
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: