Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące

OGŁOSZENIE

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów :
Pakiet I- Produkty do utrzymania czystości,
Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9

Ogłoszono:
-w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 332884 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-glucholazy.pl

Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 77 4391743 , godziny pracy: 7:00 –14:35
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej SPZOZ:
www.zol-glucholazy.pl
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet I 39800000-0 Produkty do utrzymania czystości
Pakiet nr II 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekujące,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : do 31.12.2016r.

Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 98%, termin dostawy - 2%

Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 21.12.2015 r. do godz.09:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 21.12.2015r. roku o godz. 09:05 w siedzibie zamawiającego .
Termin związania ofertą : 30 dni
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

DOCSIWZ Chemia 2015.doc
DOCFormularz ofertowy zał 1.doc
XLSXchemia załącznik nr 2.xlsx
XLSdezynfekcja załacznik nr 3.xls
DOCwzór umowy zal 4.doc
DOCOświadczenie zał 5.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  07-12-2015 13:54
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  16-12-2015 16:47
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 348
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: