Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie usługi w zakresie re-certyfikacji systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9

Zapytanie ofertowe nr  ZO  02/04/2015

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej          ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy

NIP 753-19-74-827   REGON 010649626 tel. 77 4391 743

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  zapytania ofertowego, na podstawie Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro  § 5. Pkt.  B  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 21 lipca  2014 roku.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie re-certyfikacji (odnowienia) systemu zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Głuchołazy ul. Parkowa 9,  
 2. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem u Zamawiającego systemu zarządzania jakością w okresie ważności certyfikatu poprzez:

- pierwszy audyt nadzoru przeprowadzony przed upływem 12 miesięcy od ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego, zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008,

- drugi audyt nadzoru przeprowadzony przed upływem 24 miesięcy od ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015,

 1. System zarządzania jakością Zamawiającego został opracowany, wdrożony i udokumentowany oraz jest utrzymywany w zakresie certyfikacji „Stacjonarna opieka długoterminowa”.

Kod działalności dla zakresu certyfikacji:

EAC:                      NACE:

EA: 38                    NACE2: 86.1

Certyfikat jest ważny do 25.03.2016r.

 1. Certyfikat obejmuje zakres usług: Świadczenie usług opiekuńczo – leczniczo – pielęgnacyjnych nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej o profilu ogólnym i psychiatrycznym.
 2. Stan zatrudnienia na dzień 15.10.2015r.: osób 61,

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dla poszczególnych etapów realizacji zamówienia ustala się następujące terminy:

 1. Przeprowadzenie audytu re-certyfikującego w terminie do 31  styczeń 2016 r.
 2. Przekazanie jednego egzemplarza certyfikatu w języku polskim w wersji ozdobnej (grawerowanej) oraz 3 egzemplarzy certyfikatu w formie papierowej w języku polskim, w formacie A4, w przypadku pozytywnego rezultatu audytu re-certyfikacyjnego, w terminie do 30 dni od dnia ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego.
 3. Przeprowadzenie pierwszego audytu nadzoru przed upływem 12 miesięcy i  drugiego audytu nadzoru przed upływem 24 miesięcy od ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego.
 4. Zakończenie sprawowania nadzoru – koniec ważności certyfikatu.

 

IV. Wymagania Zamawiającego

 1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na okres ważności certyfikatu 3 lata, a warunkiem utrzymania certyfikatu będzie realizacja w okresie jego ważności dwóch audytów nadzoru. Pierwszy audyt nadzoru zrealizowany zostanie nie później niż  12 miesięcy od ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego i zostanie wykonany zgodnie  z normą ISO 9001:2008, drugi audyt nadzoru zrealizowany zostanie nie później niż  24 miesięcy od ostatniego dnia audytu re-certyfikacyjnego  i będzie równocześnie audytem transferowym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 9001:2015.
 2. Wykonawca jest zobowiązany:
 1. Posiadać/przedstawić co najmniej dwie ważne akredytacje w zakresie usług medycznych zgodnych z kodem EA 38 np. udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub równorzędne  podmioty zagraniczne,
 2. co najmniej pięcioletnie doświadczenie  certyfikacyjne  na rynku Polskim w certyfikacji placówek medycznych,
 3. przedstawić listę certyfikowanych przez niego co najmniej 20 placówek medycznych świadczących usługi opiekuńczo/pielęgnacyjno-lecznicze w ramach stacjonarnej/ domowej / hospicyjnej opieki długoterminowej,
 4. Audyt re-certyfikacyjny oraz audyty nadzoru powinny zostać zrealizowane przez audytora/  audytorów posiadających tytuł / kwalifikacje / wykształcenie  lekarza.

 

V.    OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferta winna zawierać wycenę kosztów przeprowadzenie re-certyfikacji systemu jakości w roku 2016 oraz 1 audytu okresowego - audytu nadzorującego w 2017 r zgodnie z wymogami nomy: ISO 9001:2008 oraz 2 audytu okresowego - audytu nadzorującego w 2018 który będzie równocześnie audytem transferowym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 9001:2015.
 2. W cenie oferty należy zawrzeć wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem re-certyfiakcji oraz 2 audytów nadzoru, w tym: opłaty akredytacyjne, opłaty związane ze stosowaniem znaków certyfikacji, wszelkie opłaty związane z  wystawieniem certyfikatu oraz innych kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia m. in. koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia audytorów, diet itp.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
 4. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty
  i dokumentów w formie elektronicznej.
 5. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
 6. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1  do zapytania.
 7. Ponadto oferta powinna zawierać informację potwierdzające spełnienie wymogów zawartych w  pkt. IV ppkt 2.
 8. Zaleca się, aby wraz z ofertą przedłożyć projekt przyszłej umowy.

 

VI. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego z dopiskiem: „oferta na certyfikację systemu zarządzania jakością”  nie otwierać przed 02.11.2015 r. godz. 09:00.
 2. Opakowanie, w którym znajduje się oferta winno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta może być dostarczona do Zamawiającego  za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na  adres Zakładu  do dnia 02.11.2015 r.  godz. 09:00.
 1. Otwarcie i ocena  ofert  zostanie  dokonane tego samego dnia o godz. 09:05.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zol-glucholazy.pl

 

 

VIII. KRYTERIUM OCENA OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  Cena 100%

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania, zamieści  na stronie: www.zol-glucholazy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu.

 

X INFORMACJE DODATKOWE

 1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 2. Warunki płatności – płatność w dwóch równych ratach, przy czym pierwsza płatna w terminie 30 dni od wystawienia faktury, druga 120 dni od wystawienia faktury.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

DOCFormularz ofertowy załącznik nr 1.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-10-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  26-10-2015 09:24
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 292
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: