Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach 
Ogłoszono:

- w dniu 2015-08-20  pod nr 215426-2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych
- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń
- na stronie internetowej www.zol-glucholazy.pl
Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy 
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:
www.zol-glucholazy.pl
Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony na podstawie  przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”. 
Opis przedmiotu zamówienia;                                                           
GR.I               15200000-0            RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE  
GR.II                15100000-9            PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY  MIĘSNE                                    
GR.III      15800000-6            PIECZYWO ŚWIEŻE              
GR.IV      15300000-1            OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE,  ZAKONSERWOWANE       
GR.V       03100000-2              RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym,    przyprawy,    tłuszcze,   
                                                           słodycze, kasze, mąki, itp.
GR.VI      15500000-3                 PRODUKTY  MLECZARSKIE                                                         
GR.VII           15200000-0            JAJA  
GR.VIII         15100000-9            WARZYWA I OWOCE MROŻONE
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane. 
Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto  - 98% 
Termin dostawy – 2%
Miejsce i termin składania ofert; 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 04.09.2015 r. do godz. 09:00,
- Sekretariat
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: do dnia 04.09.2015 r. do godz. 09:05, w siedzibie zamawiającego . 
Termin związania ofertą : 30 dni 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XLS031 jaja zał nr 2.xls
XLS151 mięso zał 2.xls
XLS152 ryby przetworzone zał. nr 2.xls
XLS153 owoce i warzywa przetw zał nr 2.xls
XLS153 warzywa mrożone zał. nr 2.xls
XLS155 produkty mleczarskie zał nr 2.xls
XLS158 pieczywo zał nr 2.xls
XLS158 produkty rożne zał. nr 2.xls
DOCSPECYFIKACJA PRZETARGU 2015.doc
DOCUMOWA spożywka wzór.doc
DOCZałączniki do SIWZ 2015.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  21-08-2015 09:15
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  21-08-2015 09:30
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 533
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: