Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe nr ZO 02/03/2015

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy
NIP 753-19-74-827 REGON 010649626

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro § 5. Pkt. B Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 21 lipca 2014 roku.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: „wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza robót dodatkowych.
Okres gwarancji na wykonane prace 60 miesięcy.
Warunki płatności: przelew, 30 dni od daty wystawienia faktury.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania do 21.08.2015r..

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty
i dokumentów w formie elektronicznej.
Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
Ponadto oferta powinna zawierać: wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

VI. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY.
Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego z dopiskiem: Zapytanie ofertowe: „wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach” nie otwierać przed 30.06.2015 r. godz. 09:00.
Opakowanie, w którym znajduje się oferta winno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta może być dostarczona do Zamawiającego za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres Zakładu do dnia 30.06.2015 r. godz. 09:00.
Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane tego samego dnia o godz. 09:05.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zol-glucholazy.pl

VIII. KRYTERIUM OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania, zamieści na stronie: www.zol-glucholazy.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 77 4391 743 oraz adresem email: zol-gl@wp.pl

XI. ZAŁĄCZNIKI

DOCFormularz-ofertowy-załącznik-nr-1.doc (35,00KB)
DOCXUMOWA-wzór.docx (27,00KB)
DOCXZałacznik-nr-2.docx (398,08KB)