Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na sprzęt rehabilitacyjny.

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9, 48 –340 Głuchołazy
NIP 753-19-74-827 REGON 010649626

II. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro § 5. Pkt. B
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 21 lipca 2014 roku.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: „zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w :
Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679 ),
5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
6. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
7. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt rehabilitacyjny minimum 12 miesięcy.
8. Warunki płatności: przelew, 21 dni od daty wystawienia faktury

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty i dokumentów w formie elektronicznej.
2. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do zapytania.
4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami i podpisami osób upoważnionych i trwale ze sobą połączone (zszyte lub zbindowane).
6. Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.
7. Ponadto oferta powinna zawierać: wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEDG, wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty

V. SPOSÓB I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY.
1. Oferta ma być złożona w zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Zamawiającego z dopiskiem:
Zapytanie ofertowe: zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie otwierać przed 25.03.2015 r. godz. 09:00.
2. Opakowanie, w którym znajduje się oferta winno być opisane nazwą i adresem Wykonawcy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta może być dostarczona do Zamawiającego za pośrednictwem: poczty, kuriera lub osobiście na adres Zakładu do dnia 25.03.2014 r. godz. 09:00.
2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonane tego samego dnia o godz. 09:05.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zol-glucholazy.pl

VII. KRYTERIUM OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania oraz zamieści informację na tablicy ogłoszeń.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji w sprawie zapytania udziela się pod nr tel. 77 4391 743 oraz adresem email: zol-gl@wp.pl

DOCFormularz-ofertowy-załącznik-nr-1.doc

DOCXSIWZ-sprzętu-rehabilitacyjnego.docx

DOCWykaz-Sprzętu-do-zapytania-o-cenę-zał.-2.doc
DOCXZałącznik-3-projekt-umowy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-06-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-06-2015 21:33
  przez: Tomasz Rudnicki
 • zmodyfikowano:
  23-06-2015 21:33
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 297
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: