Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawy Produkty stosowane w inkontynencji, materiały opatrunkowe

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów :
Pakiet I- produkty stosowane w inkontynencji i środki pielęgnacyjne,
Pakiet II – Materiały opatrunkowe dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ
Ogłoszono:
- w dniu07.11.2014r. pod nr 370554 – 2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych
-  w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym SPZOZ Głuchołazy ul Parkowa 9 (tablica ogłoszeń)
- na stronie internetowej http://zol-glucholazy.pl/
I. Nazwa i adres zamawiającego;
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 9
48-340 Głuchołazy
E-mail: zol-gl@wp.pl
Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 7:25 – 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia;
Przetarg nieograniczony
III. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego – w administracji lub na wniosek przesłany faksem/pisemnie nr tel./fax: 077 4391 743 .
2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ:

http://zol-glucholazy.pl/

3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Referent – Tomasz Rudnicki (077) 4391 743
Dyrektor – Jolanta Nowakowska (077)4391 847
IV. Opis przedmiotu zamówienia;
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Pakiet I 33.14.10.00-0 – Inkontynencja
Pakiet nr II 33.14.10.00-0 3.14.00.00-3 – materiały opatrunkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Pakiet I i Załącznik nr 3 – pakiet II do SIWZ Formularz asortymentowo cenowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na 1 pakiet ( I lub II ), nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach pakietów.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
V. Termin wykonania zamówienia : 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
VI. Informacje na temat wadium;
Wadium nie jest wymagane.
VII. Kryteria wyboru oferty;
Cena brutto – 100%
VIII. Miejsce i termin składania ofert;
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 21.11.2014r. do godz. 10:00,
- Sekretariat
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: dnia 21.11.2014 roku o godz. 10:05 w siedzibie zamawiającego
IX. Termin związania ofertą : 30 dni

DOCFormularz-ofertowy-załącznik-nr-1.doc
DOCOświadczenie-załącznik-nr-4.doc
DOCSIWZ..doc
DOCWzór-umowy-zał-5.doc
XLSzałącznik-nr-2..xls
XLSZałącznik-nr-3..xls
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-06-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-06-2015 21:12
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 374
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: