Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach ZP 01/02/2014

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Ogłoszono:

- w dniu 2014-08-14 pod nr 271938-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl 

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony na podstawie  przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 rokuz późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia;                                                          

GR.I               15200000-0               RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 

GR.II              15100000-9               PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY  MIĘSNE                                   

GR.III            15800000-6                PIECZYWO ŚWIEŻE             

GR.IV            15300000-1                OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE,  ZAKONSERWOWANE      

GR.V              03100000-2                RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym,    przyprawy,    tłuszcze,  

                                                           słodycze, kasze, mąki, itp.

GR.VI            15500000-3                 PRODUKTY  MLECZARSKIE                                                        

GR.VII           15200000-0                JAJA 

GR.VIII         15100000-9                 WARZYWA I OWOCE MROŻONE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 29.08.2014 r. do godz. 10:00,

- Sekretariat

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2014-08-14

 

 

 

XLS031 jaja zał nr 2.xls
XLS151 mięso zał 2.xls
XLS152 ryby przetworzone zał. nr 2.xls
XLS153 owoce i warzywa przetw zał nr 2.xls
XLS153 warzywa mrożone zał. nr 2.xls
XLS155 produkty mleczarskie zał nr 2.xls
XLS158 pieczywo zał nr 2.xls
XLS158 produkty rożne zał. nr 2.xls
DOCSPECYFIKACJA PRZETARGU 2014.doc
DOCUMOWA spożywka wzór.doc
DOCZałączniki do SIWZ 2014.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-06-2015
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  23-06-2015 21:07
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
  odwiedzin: 296
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: