Przejdź do treści strony

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach ZP 01/02/2014

nowa podstrona, dodana 2014-08-14

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Ogłoszono:

- w dniu 2014-08-14 pod nr 271938-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych

- w miejscu ogólnie dostępnym w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach – tablica ogłoszeń

- na stronie internetowej www.zol-gl.biuletyn.info.pl 

Nazwa i adres zamawiającego;

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ul. Parkowa 9,  48-340 Głuchołazy

Telefon/fax 077 4391743 , godziny pracy: 8:00 – 14:00

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego - w administracji.

2. SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej ZOL SPZOZ:

www.zol-gl.biuletyn.info.pl

Tryb udzielenia zamówienia;

Przetarg nieograniczony na podstawie  przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi – zwany w dalszej części –„Ustawą”.

Opis przedmiotu zamówienia;                                                          

GR.I               15200000-0               RYBY PRZETWORZONE I KONSERWOWANE 

GR.II              15100000-9               PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY  MIĘSNE                                    

GR.III            15800000-6                PIECZYWO ŚWIEŻE             

GR.IV            15300000-1                OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE,  ZAKONSERWOWANE      

GR.V              03100000-2                RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE w tym,    przyprawy,    tłuszcze,  

                                                           słodycze, kasze, mąki, itp.

GR.VI            15500000-3                 PRODUKTY  MLECZARSKIE                                                        

GR.VII           15200000-0                JAJA 

GR.VIII         15100000-9                 WARZYWA I OWOCE MROŻONE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych wyłącznie w/g grup .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Informacje na temat wadium;

Wadium nie jest wymagane.

Kryteria wyboru oferty;

Cena brutto  - 100%

Miejsce i termin składania ofert;

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: do dnia 29.08.2014 r. do godz. 10:00,

- Sekretariat

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: do dnia 29.08.2014 r. do godz. 11:00, w siedzibie zamawiającego .

Termin związania ofertą : 30 dni

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

 

Podmiot udostępniający: ZOL SPZOZ Głuchołazy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Rudnicki
Data wytworzenia: 2014-08-14

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2014
  przez: Tomasz Rudnicki
 • opublikowano:
  14-08-2014 12:10
  przez: Tomasz Rudnicki
 • podmiot udostępniający:
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy s.p.z.o.z. w Głuchołazach
  odwiedzin: 405
Dane jednostki:

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ
48-340 Głuchołazy
ul. Parkowa 9
NIP: 753-19-74-827 REGON: 010649626
Numer konta: BZ WBK S.A. 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 17 43
fax: 77 439 17 43
e-mail: zol-gl@wp.pl
strona www: